ALGEMENE VOORWAARDEN
MEI 2018

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door de stalhouder in het kader van zijn bedrijf worden aangegaan, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden, welke door de stalhouder uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2. Aanbod

Een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst wordt door de stalhouder schriftelijk uitgebracht en gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden en huisregels (par. 12). Een aanbod wordt voorzien van een dagtekening en heeft een geldigheidsduur van twee maanden. Een aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren prestaties, alsmede een opgave van de prijs en de opzeggingsmogelijkheden van een klant.

3. Aanvang, duur en inhoud van overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de klant ondertekende aanbod door de stalhouder retour is ontvangen. Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen of de overeenkomst naar haar aard van tijdelijke duur is.

4. Prijs en prijswijziging

De stalhouder hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van de stalhouder wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld. De stalhouder heeft het recht om bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd, eenmaal per jaar de prijs te verhogen. Deze verhoging wordt twee maanden voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de klant bekend gemaakt. De klant heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes weken. Wijzingen in het btw-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

5. Betaling

Betaling vindt plaats door tijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op het door de stalhouder aangegeven bankrekeningnummer te weten NL31RABO0363659507 t.n.v. M.J.C. Maat, uiterlijk op de voorlaatste dag van de voorgaande maand (voor de eerste van de nieuwe maand

6. Verzuim en incassokosten

De klant is van rechtswege in verzuim, door het enkele feit van niet betaling op de overeenkomst vermelde vervaldag.

Over de niet tijdig verrichtte betaling is de klant, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de hierboven onder lid 5 genoemde vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke de stalhouder heeft. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buitengerechtelijke vordering tot nakoming, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bij geldvorderingen zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 125,00.

7.  Niet-nakoming overeenkomst en retentierecht

Wanneer één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft de wederpartij het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. De stalhouder heeft het recht van terughouding (recht van retentie) wanneer de klant te kort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

In het geval een klant langer dan drie maanden in verzuim is dan heeft de stalhouder het recht, na verkrijging van een executoriale titel het paard of pony van de klant te verkopen en de opbrengst daarvan te verrekenen met hetgeen de klant alsnog dan verschuldigd is. De stalhouder zal het voornemen tot verkoop van het paard pony uiterlijk een maand voorafgaand aan de voorgenomen verkoopdatum schriftelijk aan de klant meedelen.

8 Beëindiging overeenkomst

De stalhouder kan – met inachtneming van een opzegtermijn van zes weken – een overkomst voor – de onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen wanneer zich een van de volgende situaties voordoet, namelijk:

  • De stalhouder wegens herstructurering van zijn bedrijf, de verhuurde ruimte zelf nodig heeft; de stalhouder ten gevolge van overheidsmaatregelen gedwongen is de in gebruik geving van de verhuurde ruimte te beëindigen.
  • De stalhouder zijn bedrijf beëindigt; om andere redenen voortzetting van de overeenkomst bij afweging van wederzijdse belangen redelijkerwijs niet van de stalhouder kan worden gevergd.

Aanvullend op hetgeen daarover in een overeenkomst is bepaald, kan de stalhouder iedere overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven opzeggen indien:

  • De klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, zodanige overlast blijven bezorgen aan de stalhouder of aan de medeklanten;
  • De goede sfeer op en/of de goede naam van het bedrijf van stalhouder, naar beoordeling van de stalhouder, ernstig worden aangetast;
  • De klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden of het reglement ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven de redelijkheid en billijkheid van de stalhouder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
  • Indien zich situaties voordoen waarbij de veiligheid respectievelijk de gezondheid van andere paarden pony’s en of het paard pony van de klant, dan wel van mensen in gevaar komt. Met dien verstande, dat in geval van acuut ernstig besmettingsgevaar, de overeenkomst niet eindigt, maar het paard pony tijdelijk in een quarantaine box geplaats wordt, dan wel zodanig gestald, dat de kans op besmetting voor de overige paard pony en zoveel mogelijk wordt beperkt. De klant blijft gehouden de overeengekomen prijs over de reeds ingegane periode te betalen.

9. Ontruiming

Als de overeenkomst is geëindigd, dient de klant het bedrijf van de stalhouder te verlaten, met medeneming van als zijn eigendommen. De klant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade, die ontstaat bij de ontruiming en hem kan worden toegerekend.

10. Opzegging door de klant

Opzegging dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Bij opzegging van zes weken voor het begin van de nieuwe maand is de klant niet gehouden enig bedrag aan de stalhouder te betalen.

11. Paard en Pony

Paard en Pony worden alleen in overleg met de stalhouder geplaatst. Het is niet mogelijk een dier ter plaatse te verkopen en door een ander paard/pony te vervangen, zonder voorafgaand overleg met de stalhouder. Nieuwe paard/pony dienen steeds te zijn ingeënt volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlands Hippische sportfederatie (KNHS). Van deze inentingen dient voor de komst van het betreffende dier een inentingsbewijs aan de stalhouder te worden overlegd.

12. Gedragsregels en gebruik

De klant, zijn gezinsleden en zijn bezoekers zijn gehouden de door de stalhouder gestelde gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in het reglement van het bedrijf van de stalhouder. De stalhouder zal bij het aangaan van een overeenkomst dit regelement overhandigen. Het is de stalhouder toegestaan de vorenbedoelde gedragsregels tussentijds te wijzigen. De klant is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken als stalruimte voor zijn haar paard pony. Het is de klant niet toegestaan het gehuurde aan derden te verhuren of anderszins in gebruik af te staan behoudens schriftelijk toestemming van de stalhouder.

13. Aansprakelijkheid stalhouder

De stalhouder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door de stalhouder aangeboden producten. De stalhouder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van de stalhouder. De stalhouder is slechts ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de stalhouder, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van de stalhouder dient te worden betracht. De stalhouder is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geen aan aanwijzingen in dat kader van of namens de stalhouder. De stalhouder is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de stalhouder zich voor redelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

14. Aansprakelijkheid klant en verzekering

De klant is jegens de stalhouder aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na) laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard of pony, welke op het bedrijf van de stalhouder verblijven zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard pony dat op het bedrijf van de stalhouder verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van paard pony te verzekeren, tevens wanneer paard pony bij derden is gestald.

15. Accommodatie

De stalhouder is gehouden om tijdens de duur van de overeenkomst – behoudens bijzondere omstandigheden – aan de klant accommodatie beschikbaar te stellen van een kwaliteit die binnen zijn bedrijf gebruikelijk is.

De stalhouder is tevens gehouden – behoudens bijzondere omstandigheden – de daarbij behorende diensten te verlenen dan wel de faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn.

De stalhouder is gerechtigd om van de klant te verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie, dan volgens de betreffende overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de klant als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd.

De klant heeft in het geval van hierboven vermeld onder de 3e alinea het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde wens van de stalhouder betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten. Voor het overige zal de stalhouder nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

16. Dierenarts

Indien een paard pony van een klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de klant, door de dierenarts van de klant. In situaties van nood is de stalhouder zelfstandig bevoegd om de dierenarts van de klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts niet beschikbaar, dan is de stalhouder bevoegd de hulp van de dierenarts van de stalhouderij in te roepen. Of er sprake is van een noodgeval, is uitsluitend ter beoordeling van de stalhouder. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in prijs inbegrepen en worden afzonderlijk door de stalhouder aan de klant doorberekend.

17. Trailers en overige paard pony vervoersmiddelen

Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald in overleg met de stalhouder en op de plaats die de stalhouder daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto’s trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het bedrijf van de stalhouder. De stalhouder heeft het recht om voor het structureel stallen van trailers en overige vervoermiddelen op het bedrijf van de stalhouder, een vergoeding te vragen. Alle trailers en vervoermiddelen van de klant die op het bedrijf van de stalhouder verblijven, staan daar voor rekening en risico van de klant. De klant dient zelf te voor verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen, zoals een disselslot en dergelijke.

18. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de stalhouder binnen twee weken nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.

19. Geldigheid algemene voorwaarden

De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet. Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig is, dan worden partijen geacht een geldige vervangende bepaling te zijn overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benaderd.

20. Rechtskeuze en forum

De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands Recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.